Algemene voorwaarden

1. Definities

 • JLT: De besloten vennootschap JLT Netherlands BV (hierna te noemen JLT), gevestigd aan Schouwburgplein 30-34 te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 23093444 verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten waarbij door JLT genoemde diensten aan Opdrachtgever worden verstrekt, een en ander in de ruimste zin van het woord. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip JLT tevens begrepen alle bij deze vennootschap in dienst zijnde werknemers, bestuurders en aandeelhouder(s). Niet alleen JLT, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van Opdrachtgever door JLT zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 • Opdracht: de overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in art. 7:400 e.v. BW.
 • Opdrachtgever: degene met wie JLT een overeenkomst van opdracht aangaat.

2. Overeenkomst

 • Een overeenkomst komt eerst tot stand na aanvaarding van een door JLT uitgebrachte aanbieding. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of wijzigingen binden JLT slechts na diens schriftelijke bevestiging.
 • JLT behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden(en) te weigeren.
 • In geval een beding in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. JLT en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden over een vervangende bepaling die zoveel mogelijk dezelfde werking zal hebben tussen partijen als het nietige of vernietigde beding.
 • Indien er een aparte specifieke overeenkomst is gesloten (zoals een Service Level Agreement) dan hebben de bepalingen van de specifieke overeenkomst voorrang boven de bepalingen van de algemene voorwaarden.

3. Uitvoering

 • JLT zal de opdracht met zorg uitvoeren en ter zake te allen tijde schriftelijk adviseren, tenzij schriftelijke advisering redelijkerwijs niet van JLT mag worden verwacht.
 • Bij de uitvoering van de opdracht neemt JLT immer de wettelijke regelgeving in acht zoals die geldt ten aanzien van Wet Financieel Toezicht, Privacy wetgeving, Sanctie Wetgeving, Wetgeving ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme, Fraude e.d.

4. Inschakeling Derden

 • Indien JLT dit nuttig of noodzakelijk acht, is JLT steeds bevoegd zich bij het verrichten van de opdracht te laten bijstaan door derden, dan wel de opdracht of een deel ervan te laten uitvoeren door derden. JLT zal bij het inschakelen van derden vooraf overleg plegen met Opdrachtgever.

5. Vertrouwelijkheid En Geheimhouding

 • JLT verbindt zich ten opzichte van de Opdrachtgever tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Opdrachtgever en de opdracht. Dit geldt niet voor indien het verstrekken van de informatie en gegevens aan derden (zoals verzekeraars) noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van hetgeen tussen JLT en opdrachtgever is overeengekomen.
 • Onder dit artikel vallen niet de gegevens die reeds bij JLT bekend waren voorafgaand aan het verlenen van de opdracht en legaal van een derde of door JLT zelf verkregen zijn of die als publiek bekend verondersteld mogen worden.
 • De geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover JLT tot openbaarmaking is verplicht op grond van de wet, de uitspraak van de rechter of ander bevoegd overheidsorgaan.

6. Medewerking Door Opdrachtgever

 • JLT is bij de uitvoering van de opdracht afhankelijk van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie, waaronder informatie over (wijzigingen in) de bedrijfsvoering, bedrijfsactiviteiten of rechtsvorm, overnames, aan- en verkopen, elders lopende verzekeringen ed. Opdrachtgever dient gevraagd en ongevraagd alle informatie bekend te maken die relevant is of die van invloed kan zijn op de beslissing van verzekeraars al of niet te verzekeren, verzekering te continueren, voorwaarden en/of de kosten van dekking vast te stellen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan JLT verschafte informatie. Binnen het kader van de opdracht is het noodzakelijk dat Opdrachtgever volledige medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst. Opdrachtgever verplicht zich dan ook steeds tijdig alle noodzakelijke gegevens en/of informatie aan JLT te verstrekken.

7. Honorarium En Betaling

 • De beloning van JLT bestaat uit een courtage berekend over de premie, een honorarium of combinatie daarvan.
 • Daarnaast is het mogelijk dat JLT aanvullende inkomsten ontvangt zoals schaderegelingscourtage, regresvergoedingen, rente inkomsten over tegoeden. Verder brengen wij aan opdrachtgevers polis en/of administratiekosten in rekening.
 • Declaraties van JLT dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn zonder dat een beroep tot opschorting en/of verrekening aan de Opdrachtgever wordt toegestaan.
 • Opdrachtgever is gehouden tot betaling van alle wettelijke heffingen die van toepassing zijn op de afgesloten verzekeringen en/of dienstverlening.

8. Aansprakelijkheid

 • Iedere aansprakelijkheid van JLT, haar bestuurders of werknemers voortvloeiende uit of samenhangende met de diensten zal zijn beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat JLT in verband met die verzekering draagt waarbij het totaal der bedragen niet meer zal zijn dan €5.000.000
 • Op verzoek wordt aan de Opdrachtgever over de door JLT gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering vertrouwelijke inlichtingen verschaft.
 • JLT is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, of indirecte schade (waaronder begrepen gederfde omzet en/of gederfde winst).
 • JLT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (rechts-) handelingen en/of tekortkomingen van welke aard dan ook van derden zoals niet gelieerde medemakelaars en subagenten. Aansprakelijkheid voor (rechts-) handelingen en/of tekortkomingen van welke aard dan ook van derden is derhalve volledig uitgesloten.
 • De Opdrachtgever vrijwaart JLT tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de diensten voor de Opdrachtgever verricht.
 • Ingeval de door JLT in het kader van de diensten ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid beperken, is JLT gerechtigd om zonder voorafgaand overleg en mede namens de Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking (of uitsluiting) van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 • Indien JLT verzekeringen en daarbij horende schade dossiers overneemt van een ander intermediair, is JLT niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen, fouten en onjuistheden van deze verzekeringen of schade dossiers, noch voor door derden in dit kader verstrekte adviezen en/of aanbevelingen.

9. Niet Toerekenbare Tekortkoming

 • JLT is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor JLT redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van JLT ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichting bestaande omstandigheden.

10. Verval Van Recht

 • Na verloop van 1 jaar te rekenen na de datum waarop de opdrachtgever op de hoogte was of had behoren te zijn van de gronden waarop zijn vordering gebaseerd is, vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens JLT terzake van schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van JLT bij de uitvoering van de overeenkomst.

11. Beeindiging

 • Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen deze overeenkomst tussentijds altijd beëindigen zonder rechtelijk tussenkomst. Meteen nadat dit besluit is genomen, laat de ene partij de andere dit schriftelijk weten.
 • Als een partij opzegt nadat een opdracht is verstrekt en aanvaard en voordat deze is afgerond, is deze partij schadeplichtig, als de andere partij aantoont schade te lijden in verband met de opzegging.
 • Bij wijziging van intermediair volgen we de regeling zoals gehanteerd binnen het VNAB.

12. Toepasselijk Recht En Geschillen

 • Alle overeenkomsten tussen JLT en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
 • Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechter te Rotterdam.

3 Januari 2017

 JLT Netherlands BV, Schouwburgplein, 30-34 3012, CL ROTTERDAM